St. Michael’s Parish

129 Centennial Square
P.O. Box 167         
Sparwood, BC V0B 2G2 
Phone: (250) 425-2327